Az oktatást meghatározó törvények, kormány- és miniszteri rendeletek.

TÖRVÉNYEK
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

2001. évi C. törvény A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2011. évi CX. törvény a Köznevelésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 

KORMÁNYRENDELETEK
138/1992 (X.8.) Kormányrendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról

100/1997 (VI. 13.)  Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

227/1997 (XII.22.) Kormányrendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 106/2012 (VI.01.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 Kormányrendelet módosítása

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

326/2013 (VIII.30. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről


MINISZTERI RENDELETEK


31/2004. (XI. 13.) OM rendelet Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet A közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről  

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet az intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás

EMMI rendelet a tanévrendjéről

 

Unsere Partnerschaften